Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων( Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679)

1. Επεξεργασία για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) του Πελάτη. Με την συμπλήρωση της φόρμας σύνδεσης στην ιστοσελίδα, o χρήστης αφήνει κάποια προσωπικά του δεδομένα (email κυρίως και αν το επιθυμεί διότι υπάρχει και η δυνατότητα να μην το δώσει). Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορεί ο χρήστης να σχολιάζει σε ένα άρθρο και για κανέναν άλλο λόγο. Η Επιχείρηση θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για την σωστή και ορθή επικοινωνία και διάλογο μαζί του όσον αφορά τα σχόλια στην αρθρογραφία , με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσει ο Πελάτης στο παρόν στάδιο μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας.

2. Είδη επεξεργασίας των δεδομένων από την Επιχείρηση.

Αφού ο Πελάτης προβεί στη συμπλήρωση της φόρμας σύνδεσης στην ιστοσελίδα, η Επιχείρηση προχωρεί, σε μια σειρά επεξεργασίας δεδομένων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Η χρήση αυτών, αφορά μόνο και ξεκάθαρα την ορθή επικοινωνία με τον πελάτη όσον αφορά σχόλια στα άρθρα που δημοσιεύονται στo πεδίο ιστολόγιο (blog) και να αποφεύγονται υβριστικά σχόλια και άλλες προσβλητικές εκφράσεις.     

Από την μεριά της Επιχείρησης πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι για τη συμμόρφωσή της Επιχείρησης, αυτοί οι έλεγχοι είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.     

Επίσης, πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα στις φορολογικές αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις συναλλαγές της με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Διάρκεια τήρησης των δεδομένων του Πελάτη σε αρχείο, από την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται η σχέση διαλόγου και σχολιασμού μεταξύ τους. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί, η Επιχείρηση θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση  θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους σχέσης.

4. Δικαιώματα του Πελάτη σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του.     

Ο Πελάτης έχει τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα  επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, εκτός και αν υπάρχουν συνεχόμενες και χρονοβόρες επαναλήψεις όπου έχουν για την Επιχείρηση  διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος. Εφόσον ο Πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Επιχείρηση  θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.     

Πέραν αυτών, ο Πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της επικοινωνίας από την Επιχείρηση, επειδή δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία και ενημερωση χωρίς την στγκατάθεση του πελάτη.

5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη.    

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Επιχείρηση η μέγιστη δέσμευση και ευθύνη. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα.

6. Διαβίβαση των δεδομένων του Πελάτη. Τα δεδομένα του Πελάτη δε θα διαβιβαστούν σε άλλα τμήματα της Επιχείρησης και δε θα διαβιβαστούν και δε θα καταστούν προσβάσιμα από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Επιχείρηση  συνεργάζεται για λόγους μάρκετινγκ και διαφήμισης. Τα δεδομένα όμως, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Επιχείρηση  και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία. Είναι απολύτως βέβαιο ότι σε κάθε διαβίβαση η Επιχείρηση  λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία. 7. Eπεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη για εμπορικούς σκοπούς.      Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Επιχείρηση  ίσως θα επεξεργαστεί τα ΔΠΧ. Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.   8. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιχείρησης: τηλ. +30 2410 592878, email: info@paltransport.gr.       Επίσης, ο Πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).   9. IP Διευθύνσεις. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site.  Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα Cookies 1.  Χρήση cookies από την Επιχείρηση. Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. (Πηγή: https://ec.europa.eu/info/cookies_el) Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή. 2.  Τύποι cookies που η Επιχείρηση  χρησιμοποιεί: Cookies απολύτως απαραίτητα Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στην εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.Cookies επιδόσεων Τα Cookies αυτά βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics. Cookies Διαφήμισης Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές. Επίσης, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία του Facebook με σκοπό το επαναληπτικό μάρκετινγκ.Επιπλέον, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες όπως η Google και η Facebook δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Επιχείρησης μας σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψή σας σε αυτές. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies τότε η δυνατότητα αυτή δεν θα ισχύει.Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, η Google και Facebook μπορούν να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.  3. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies. Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τη χρήση αυτών των cookies από την Google, εδώ. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τη χρήση αυτών των cookies από τo Facebook, εδώ. Πρόσθετη δυνατότητα που έχετε και σας ενημερώνουμε με σκοπό την καλλιέργεια της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων σας είναι η χρήση των Ρυθμίσεων διαφήμισης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.Η επιχείρηση μας συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες. Η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές σε όλες τις κατηγορίες cookieς. Μπορείτε επιπλέον να διαγράψετε τελείως τα cookies ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείς: Chrome Safari Firefox Internet Explorer Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies. Σεβόμενοι την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας, σας εγγυόμαστε ότι  η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων αφορά μόνο την ορθή ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί σας και απαγορεύεται η χρήση τους από τρίτους ή η χορήγησή τους σε τρίτους.

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τα καινούρια έργα και τις προσφορές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • 5 ο χλμ Λάρισας – Φαλάνης,  Τ.Κ. 40011 Φάλανη Λάρισας
  • +30 2410 592878
  • info@paltransport.gr
elΕλληνικά